top of page

חוקי ההשפעה

חוק העקביות

חוק העקביות קובע שבני אדם תמיד יעדיפו להיות עקביים בדעותיהם

חוק ההדדיות קובע שמי שמקבל מרגיש מחויבות להחזיר

חוק ההדדיות
חוק החיבה

חוק החיבה קובע שבני אדם נוטים להשתכנע ביתר קלות על ידי אנשים אותם הם מחבבים

חוק הסמכות קובע שבני אדם יעדיפו לנקוט בפעולה אותה מבצע או עליה ממליץ אדם הנתפס בעיניהם בעל סמכות בתחום

חוק הסמכות
חוק הנדירות

חוק הנדירות קובע שככל שמוצר או שרות הופכים נדירים יותר וקשים יותר להשגה, כך הם הופכים לאטרקטיבים יותר בעינינו

חוק ההוכחה הסוציאלית

חוק ההוכחה הסוציאלית קובע שבני אדם מוצאים מה נכון על פי מה שאחרים מוצאים שנכון

חוק המחויבות קובע שבני אדם יעדיפו לעמוד בהתחייבויותיהם לאחרים מאשר להפר אותן

חוק המחויבות

חוק הניגודיות קובע שבני אדם תופסים מידות באופן יחסי בלבד

חוק הניגודיות
bottom of page