top of page
חוק ההדדיות

חוק ההדדיות קובע שמי שמקבל מרגיש מחויבות להחזיר. החוק ההפוך קובע שמי שמקבל ולא מחזיר, יגונה על ידי החברה. לאחר מחקר היקפי מעמיק קבע הסוציולוג אלוין גולדנר שאין תרבות בעולם שלא מצייתת לחוק ההדדיות. משמעות החוק פשוטה: כאשר אתה פוגש אדם זר, במקום לחשוב מה אתה יכול לקבל ממנו, חשוב מה אתה יכול לתת לו.

bottom of page